• Rada školy

   • V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z. o školskej samospráve, na ustanovujúcej schôdzi dňa 22.09.2016.

    Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.

    Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

    Rada školy pri MŠ Most pri Bratislave má 7 členov:

    • 3 sú zvolení zástupcovia rodičov
    • 2 zvolení pedagogický zamestnanci 
    • 1 zvolený nepedagogický zamestnanec
    • 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa