• Záverečná správa

   • Správa

     

    o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

    Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

    § 2. ods. 1 a

    Údaje o škole

    Názov školy

    Materská škola 29. augusta

    Adresa školy

    29. augusta 384, 900 46 Most pri Bratislave

    Telefón

    +421 2 4595 1118

    E-mail

    riaditelka@mosticata.sk

    WWW stránka

    msmosticata.edupage.org

    Vedúci zamestnanci školy

     

    Priezvisko, meno

    telefón

    e-mail

    Riaditeľ

    Viera Raučinová

     02/45951118

     riaditelka@mosticata.sk

    ZRŠ

    Marušincová Alena

     02/52622453

     zastupkyna@mosticata.sk

    Rada školy

     

    Titl., priezvisko, meno

    Kontakt

    Funkcia

    predseda

     Mgr. Marušincová Alena

     02/52622453

     

    pedagogickí zamestnanci

     Paleschová Erika

     02/45951118

     

    ostatní zamestnanci

     Račková Zuzana

     

     

    zástupcovia rodičov

     Joríková Barbora

     Pirohová Diana

    Česká Barbora

     

     

    zástupca zriaďovateľa

     Ing. Zuberec Peter

     

     

    iní

     

     

     

    § 2. Ods. 1 b

    Údaje o zriaďovateľovi

    Názov: Obec Most pri Bratislave

    Sídlo: Bratislavská 96, Most pri Bratislave

    Telefón: 02 /45951215

    E-mail: starosta@mostpribratislave.sk

    § 2. ods. 1 d

    Údaje o počte žiakov

    Počet žiakov školy: 125

    Počet tried: 6

    Podrobnejšie informácie:

    Ročník:

    1.

    2.

    3.

     

           

    .

    Spolu

    počet tried

    2

    2

    2

     

      

         

     

    6

    počet žiakov

    39

    42

    44

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    125

    z toho v ŠKD

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    § 2. ods. 1 e

    Zamestnanci

    Pracovný pomer

    Počet pedag. prac.

    Počet nepedag. prac.

    Počet úväzkov pedag. prac.

    Počet úväzkov nepedag. prac.

    TPP

     7+6

     2+2

     

     

    DPP

     0

     0

     

     

    Znížený úväzok

     0

     0

     

     

    ZPS

     0

     0

     

     

    Na dohodu

     0

     0

     

     

    § 2. ods. 1 f

    Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

    počet

    nekvalifikovaných

    kvalifikovaných

    spolu

    učiteľov

     0

     7+6

     

    vychovávateľov

     0

     0

     

    asistentov učiteľa

     0

     0

     

    spolu

     0

     13

     

     

    Aktivity a prezentácia na verejnosti

     Akcie materskej školy sú spestrením života detí, ktoré obohacujú výchovno-vzdelávací proces. V školskom roku 2020/2021 sme vzhľadom na usmernenie ministra školstva k pandemickej situácii, k prevencii ochorenia COVID 19, uskutočnili len interné projekty.

    § 2. ods. 1 h

    Projekty

    Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

    Európsky program podpory konzumácie ovocia na školách – Kúsok vášho zdravia, Dobré jablká, Boni Fructi spol.s.r.o

    § 2. ods. 1 i

    Výsledky inšpekčnej činnosti

    Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

    V školskom roku 202/2021 nebola v našej materskej škole vykonaná inšpekcia.

    § 2. ods. 1 j

    Materiálno-technické podmienky

    V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

     Materská škola 29.augusta má účelne a dobre vybavené vnútorné priestory. Školská záhrada je vybavená detskými atrakciami, pestujeme v nej bylinky a skrášľujeme si ju bohatou kvetinovou výzdobou. V altánku sme pre deti vytvorili priestor na živú učebňu, hry a relax.

    Elokované pracovisko Športová je typizovaná budova, situovaná vedľa areálu základnej školy. Vybavenie vnútorných priestorov je na dobrej úrovni. Edukačný materiál sa priebežne dopĺňa, bol dokúpený nový didaktický materiál, vybavenie pre športové hry, Bola vybudovaná dopadová plocha pre pohybové aktivity a vybudovaný terapeutický chodník v oboch areáloch materskej školy.

    § 2. ods. 1 k

    Úspechy a nedostatky

    Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

    Adaptácia novoprijatých detí a príprava detí na vstup do základnej školy.

    Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

    Už dlhodobo poukazujeme na vysoký počet deti s poruchami reči. 

    Návrh opatrení: Aktivity treba zamerať na komplexné rozvíjanie jazykových schopností .

    § 2. ods. 2 a

    ŠVVP na MŠ

    Počet detí so ŠVVP: 0.

     

    Záver

    Našou snahou bude prácu ďalej skvalitňovať a deťom vytvárať také prostredie, v ktorom sa budú tešiť na každý deň strávený so svojimi kamarátmi, učiteľkami a celým personálom v peknom prostredí  materskej školy.

     

     

    Vypracoval: Viera Raučinová

    V Moste pri Bratislave, 7. januára 2022

    Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.08.2021