• Novinky

      • Country bál

      • S tanečným súborom Country mostík a obecným úradom Most pri Bratislave Vás pozývame na Country bál :)

      • Oznam pre žiadateľov o prijatie do materskej školy

      • Žiadosti a prihlášky musia podpísať obaja zákonní zástupcovia. Ak vyplníte toto tlačivo a prinesiete ho so sebou, stačí fyzická prítomnosť a podpis jedného zákonného zástupcu. Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

      • Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

      • Materská škola, 29.augusta 384/2A, Most pri Bratislave

        

        

       OZNÁMENIE

       o zápise detí do Materskej školy

        

       na školský rok 2022/2023

       Zápis detí do materskej školy  sa uskutoční v dňoch

       2.5. 2022 až 6.5.2022

       Písomné žiadosti bude možné doručiť:                                                                                          osobne, poštou, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu              elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ                                   elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
        

       Pre zapísanie dieťaťa do materskej školy rodič vyplní a podľa pokynov odošle/doručí žiadosť, ktorú nájde na web stránke materskej školy https://msmosticata.edupage.org/                                   Žiadosť o prijatie podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia.
       Súčasne so žiadosťou je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že rodič žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musí priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
       Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.
       Deti sú prijímané do materskej školy spravidla od troch do šiestich rokov veku. Dieťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
       Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy.  Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka do 30. júna 2022.

       Podmienky prijatia:

       •   do materskej školy sa prijímajú deti ktoré dosiahnu do 31.8.2022 vek 3 roky
       •   pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.
       •   povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne   

          inak.

       V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

       1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
       2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
       3. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
       4. poradie od najstaršieho po naplnenie kapacity
       5. podanie žiadosti opakovane od času, kedy dieťa dovŕši vek 3 rokov

       Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia, aby sa v areáli materskej školy nezhromaždilo naraz veľa ľudí, rodičia budú nosiť žiadosti  nasledovne:

       Každý deň od 2.5.2022  do 6.5.2022 od 9:00 h do 12:00 h podľa abecedy:

       2.5.2022 priezviská od A až D

       3.5.2022 …………..od E až CH

       4.5.2022…………...od I až M

       5.5.2022…………...od N až S

       6.5.2022…………...od T až Z

       Osobná prítomnosť detí pri úkonoch súvisiacich s prijímaním na predprimárne vzdelávanie sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

        

        

                                                                                                     Viera Raučinová, riaditeľka školy

      • Dotácie na stravu alebo daňový bonus

      • Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:
       • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom
       ročníku MŠ), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus,
       Rodič môže mať vyplatený dvojnásobný daňový bonus v sume 46,44 € a zároveň dotáciu na stravu
       v sume 26 €, t.j. spolu mesačne 72,44 €.
       • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov
       veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom),
       alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus
       (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
       Rodičia si musia vybrať medzi dotáciou na stravu (26 €) alebo zvýšeným daňovým bonusom (39,47 €)
       • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu
       povinnej školskej dochádzky), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový
       bonus,
       Rodič môže mať vyplatený základný daňový bonus v sume 23,22 € a zároveň dotáciu na stravu v sume
       26 €, t.j. spolu mesačne 49,22 €.
       • Zákonný zástupca dieťaťa preukazuje zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od
       veku dieťaťa, že si neuplatňuje/nemôže uplatniť daňový bonus, t.j. povinnosť predloženia
       čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov
       veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.
       • Ak si rodič v čase poskytovania dotácie na stravu uplatní zvýšený daňový bonus je povinný
       o uvedenom vedúcu školskej jedálne bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade
       bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene a bude povinný vrátiť všetky
       finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu (platí pre deti 6 ročné ).
       • https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-
       na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173
       Dotácia sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom:
       - sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo sa dieťa zúčastnilo vyučovania
       v ZŠ a odobralo stravu / neodhlásenú stravu si hradí rodič /
       Školská jedáleň od 02.09.2021 deťom, ktoré k 31.08.2021 dovŕšili vek 5 rokov dotáciu poskytuje.
       Ak dieťa počas školského roku dovŕši vek 6 rokov, od nasledujúceho mesiaca mu bude dotácia
       pozastavená a rodičia už postupujú podľa pokynov pre deti 6 – 15 ročné.
       Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na stránke MŠ – www.msmosticata.edupage.org - oznamy

       Vedúca ŠJ
       Iveta Zinnbauerová

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.